Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi:                 Tela-Kos­ki Oy

Y-tun­nus:                      2781083-9

Käyn­tio­soi­te:                          Pan­kon­ka­tu 19, 94700 Kemi

Pos­tio­soi­te:                   Tykis­tö­ka­tu 7 B 31

Pos­ti­nu­me­ro: 90130

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: OULU

Puhe­lin­nu­me­ro:             0400254067

Säh­kö­pos­tio­soi­te:          telakoski@telakoski.fi

 

 1. Rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­va henkilö

Yri­tys:               Tela-Kos­ki Oy

Nimi:                 Oula Outakoski

Osoi­te:              Tykis­tö­ka­tu 7 B 31

Pos­ti­nu­me­ro: 90130

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: OULU

Puhe­lin­nu­me­ro:             0400254067

Säh­kö­pos­ti:                   telakoski@telakoski.fi

 

 1. Tietosuojavastaava

Yri­tys:               Tela-Kos­ki Oy

Nimi:                 Oula Outakoski

Osoi­te:              Tykis­tö­ka­tu 7 B 31

Pos­ti­nu­me­ro: 90130

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: OULU

Puhe­lin­nu­me­ro:             0400254067

Säh­kö­pos­ti:                   telakoski@telakoski.fi

 

 1. Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia Tela-Kos­ki Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyttötarkoituksiin.

- Tar­jous­pyyn­töi­hin vastaaminen

- Tilaus­ten käsit­te­ly ja toimitus

- Las­ku­tus- ja maksuliikenne

- Pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehitys

- Mark­ki­noin­ti

 

 1. Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön panemiseksi.

 

 1. Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­ri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä Tela-Kos­ki Oy:lle anta­mia tietoja.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asiakastietoja

- Hen­ki­lön nimi

- Yri­tyk­sen nimi ja Y-tunnus

- Säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhelinnumero

- Tuo­te- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tiedot

- Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot

 

 1. Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehittämiseksi.

 

 1. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin kerä­tään tietoja:

Hen­ki­löl­tä itsel­tään. Viran­omai­sen pitä­mis­tä rekis­te­reis­tä lain sal­li­mis­sa rajois­sa (esim. ytj.fi). Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics –ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avulla.

 

 1. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulkopuolelle.

Yhteis­työ las­ku­tus- ja kir­jan­pi­to-ohjel­mis­ton tuot­ta­jan kans­sa toteu­te­taan hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­so­pi­muk­sen ja tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti  Osa yri­tyk­sen käyt­tä­mis­tä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jis­ta saat­ta­vat säi­lyt­tää tie­to­ja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

 

 1. Eväs­tei­den (coo­kies) käyttö

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja palveluita.

 

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kautta.

On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

 

 1. Rekis­te­rin suojaus

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylitse.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja salasanoin.

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

 

 1. Auto­maat­ti­nen päätöksenteko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei tehdä.

 

 1. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le henkilölle.

 

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus valvontaviranomaiselle.

 

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.